Lagring

Ting som ikke skal lagres

  • Brannfarlige vesker, tanker på bensinmotorer må tømmes, batteri kobles fra.
  • Eksplosiver
  • Giftige vesker og vesker som krever spesiell behandling.
  • Matvarer
  • Dyr

Lagercontaineren er ren og gjort klar for leietager før den blir tatt i bruk, det forventes også at den er dette etter endt leie.

Leieperioden kan sies opp med en mnd varsel, det er da den 1 i hver mnd som gjelder. Oppsigelse av leieperiode skal være pr brev eller e-post.

Containeren skal da være ryddet/rengjort siste dag i gjeldene mnd.

Det anbefales at du bruker FG godkjent hengelås, klasse 3 eller bedre.

FG-godkjent:

Forsikringsselskapene i Norge opprettet i 1977 FG. Formålet er å utarbeide regelverk og godkjenne sikringsutstyr og foretak. Dette for å redusere risikoen for brann- og innbruddskader.
I dag forvaltes FG-godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) som er et underkontor av Skadepolitisk avdeling i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

 
Sikringsprodukter:

Når du kjøper FG-godkjente sikringsprodukter eller benytter FG-godkjent installatørforetak gir trygghet for at det installerte sikkerhetsutstyret holder god kvalitet.

 
Redusert forsikringspremie med FG-godkjent sikkerhetsutstyr:

Du kan også i noen tilfeller få rabatt på forsikringspremien, eller redusert egenandel ved skade når du har benyttet FG-godkjent utstyr eller installasjon.