Leieavtale

Leieavtale

Avtalen gjelder

Denne leieavtale gjelder lagercontainer(e) på Raveien 316.

Betaling og leieforhold

Leieforholdet er løpende 1 mnd av gangen, regnet fra dato på inngått kontrakt, minimum leieperiode er 1 mnd. 6 og 12 mnd kontrakter forlenges avtomatisk med tilsvarende antall mnd som inngått kontrakt, om ikke leieforholdet er meldt avsluttet.
Det gis ingen refusjon til kunder som flytter ut av lageret før avtaleperioden er over.
Leietager er selv ansvarlig for å gi oppsigelse før den 1 i den mnd leieforholdet skal avsluttes.
Ved mislighold av betaling forbeholder Wold B invest seg retten til å plombere lagercontaineren med egen hengelås, denne vil bli fjernet ved betaling + 500 kr i purre/opplåsningsgebyr.
Ved vedvarende skyldig leie, forbeholder utleier seg retten til å flytte innholdet i containeren til en ekstern lagerplass. Dette vil først skje etter gjentatte forsøk på kontakt.
Leietaker plikter å betale kostnader som følge av utkastelse, rydding og flytting av innhold i container til ekstern lagerplass.
Betaling ved månedbasert leie skjer forskuddsvis den første hver mnd, første hele mnd vil leietager få faktura på en månedsleie pluss antall dager mnd før.
Utleier har rett til adgang til lagercontainer ved reparasjoner, vedvarende skyldig leie, mistanke om ødeleggelse eller hærverk.

Plikter leietager

Leietaker plikter å levere containeren tom og ren etter endt leieforhold, det er ikke lov å lagre eksplosiver, gass, brannfarlige vesker, spesialavfall, mat eller på noen måte skadelig gods i lagercontaineren.
Det er ikke lov å gjøre varige endringer eller lagre ting oppå containeren.
Leietaker er ertastningsansvarlig dersom det kan bevises at han/hun eller noen han/hun har ansvar for har påført skade på lagercontainer. Det er forbudt å sette igjen søppel eller gjenstander på plassen.

Generelt

Leietaker har tilgang til lagercontaineren 24 timer i døgnet.
Fremleie er ikke tillatt, den som inngår leiekontrakt med Wold B Invest skal også være eier av gods som blir plassert i lagercontaineren. Utleier kan si opp avtalen med 1 mnd oppsigelsestid
Leietaker besørger forsikring av lagrede gjenstander.

Utleier tar forbehold om Force majuere, utleier kan ikke gjøres ansvarlig for direkte eller indirekte produksjonstap, eller for skade på personer og/eller gods uansett årsak.
Utleier plikter å melde endring på leiens størrelse skriftlig minimum 30 dager, før forandring trer i kraft.